Categorie: Hotarari AGA

Hotarari AGA an 2023

Hotararea AGA nr. 68 din 2023 Hotararea AGA nr. 69 din 2023 Hotararea AGA nr. 70 din 2023 Hotararea AGA nr. 71 din 2023 Hotararea AGA nr. 72 din 2023 Hotararea AGA nr. 73 din 2023 Hotararea AGA nr. 74 din 2023 Hotararea AGA nr. 75 din 2023 Hotararea AGA nr. 76 din 2023 Hotararea […]

Hotarari AGA an 2022

Hotararea AGA nr 58 din 2022. Hotararea AGA nr 59 din 2022. Hotararea AGA nr 60 din 2022. Hotararea AGA nr 61 din 2022 Hotararea AGA nr 62 din 2022 Hotararea AGA nr 63 din 2022 Hotararea AGA nr 64 din 2022 Hotararea AGA nr 65 din 2022 Hotararea AGA nr 66 din 2022 Hotararea […]

Hotarari AGA an 2021

Hotararea AGA nr 44 din 11.02.2021 Hotararea AGA nr 45 din-01.04.2021 Hotararea AGA nr 46 din 01.04.2021 Hotararea AGA nr 47 din 01.04.2021 Hotararea AGA nr 48 din 01.04.2021 Hotararea AGA nr 49 din 11.06.2021 Hotararea AGA nr 50 din 25.06.2021 Hotararea AGA nr 51 din 07.07.2021 Hotararea AGA nr 52 din 04.08.2021 Hotararea AGA […]

Hotarari AGA an 2020

Hotararea AGA nr. 43 din 21.12.2020 Hotararea AGA nr. 42 din 21.12.2020 Hotararea AGA nr. 41 din 13.11.2020 Hotararea AGA nr. 40 din 17.09.2020 Hotararea AGA nr. 39 din 17.07.2020 Hotararea AGA nr. 38 din 17.07.2020 Hotararea AGA nr. 37 din 17.07.2020 Hotararea AGA nr. 36 din 02.04.2020 Hotararea AGA nr. 35 din 05.03.2020 Hotararea […]

Hotarari AGA an 2018

Hotararea-11-din-01-02-2018 Hotararea-12-din-23-04-2018 Hotararea-13-din-23-04-2018 Hotararea-14-din-23-04-2018 Hotararea-15-din-13-06-2018 Hotararea-16-din-13-06-2018 Hotararea-17-din-24-07-2018 Hotararea-18-din-10-09-2018 Hotararea-19-din-10-09-2018 Hotararea-20-din-19-09-2018 Hotararea-11-din-11-12-2018 Hotararea-21-din-11-12-2018

Hotarari AGA – an 2017

Hotararea-1-din-27-02-2017 Hotararea-2-din-29-03-2017 Hotararea-3-din-29-03-2017 Hotararea-4-din-18-05-2017 Hotararea-5-din-18-05-2017 Hotararea-6-din-04-08-2017 Hotararea-7-din-04-10-2017 Hotararea-8-din-27-11-2017 Hotararea-9-din-28-12-2017 Hotararea-10-din-28-12-2017